Rannsóknir / Skýrslur

Hér er að finna tilvísanir í ýmsar rannsóknir og skýrslur um kannabis sem ekki hafa verið birtar í tímaritum. Sérstök áhersla er lögð á íslenskt efni. Efnið er í aldursröð og hægt að nálgast uppruna viðkomandi heimildar með því að smella á nafn/titil.

Titill: Attitudes towards cannabis legalization in Iceland
Höfundur: Sigurbjörg Lára Kristinsdóttir
Tegund: BS ritgerð við Háskólann í Reykjavík
Tími: Maí 2016

Umræðan um kannabis lögleiðingu hefur verið vaxandi undanfarin ár. Lögmæti kannabisefna eru breytileg frá einu landi til annars. Mörg lönd hafa nú þegar afglæpavætt vörslu á kannabisefnum. Meginmarkmið rannsóknarinnar var bæði að athuga hvað einkennir þá sem eru fylgjendur kannabis lögleiðingar og möguleg áhrif lögleiðingar á kannabis neyslu einstaklinga og á samfélagið.

Rannsóknin var vefkönnun á Facebook og voru þátttakendur alls 1198 talsins. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að þátttakendur að karlkyns þátttakendur sem voru 30 ára og yngri, einhleypir og með lægra menntunarstig eða höfðu neytt kannabisefna tíu sinnum eða oftar yfir ævina höfðu almennt jákvæðara viðhorf gagnvart kannabis lögleiðingu á Íslandi. Niðurstöðurnar sýndu einnig að þátttakendur sem höfðu neytt kannabis á síðustu 12 mánuðum töldu að lögleiðing myndi hafa meiri áhrif á neyslu sína en þeir sem ekki höfðu neytt kannabis á síðustu 12 mánuðum.

 

Titill: Skýrsla um leiðir til að draga úr skaðlegum áhrifum vímuefnaneyslu í íslensku samfélagi
Höfundur: Borgar Þór Einarsson formaður nefndarinnar
Tegund: Skýrsla heilbrigðisráðherra um mótun stefnu til að draga úr skaðlegum afleiðingum og hliðarverkunum vímuefnaneyslu, til aðstoðar og verndar neytendum efnanna og félagslegum réttindum þeirra, aðstandendum og samfélaginu í heild. (Lögð fyrir Alþingi á 145. löggjafarþingi 2015-2016.)
Tími: 30. ágúst 2016

Skýrslan er gerð á grundvelli ályktunar Alþingis frá í maí 2014 þar sem Alþingi fól ríkisstjórninni að „endurskoða stefnu í vímuefnamálum á grundvelli lausnamiðaðra og mannúðlegra úrræða, á forsendum heilbrigðiskerfisins og félagslega kerfisins, til aðstoðar og verndar neytendum efnanna og félagslegum réttindum þeirra, aðstandendum þeirra og samfélaginu í heild“.

Heilbrigðisráðherra skipaði starfshóp í þessu skyni með fulltrúum Embættis landlæknis, SÁÁ, ríkislögreglustjóra, geðsviðs Landspítala, Rauða krossi Íslands og velferðarsviði Reykjavíkurborgar. Ráðherra skipaði Borgar Þór Einarsson formann nefndarinnar.

Í samantekt skýrslunnar kemur fram sú afstaða starfshópsins að fara eigi varlega í breytingar og gæta sérstaklega að því sem vel hefur tekist á umliðnum árum og áratugum. Tillögur hópsins miði að því að draga sem mest úr óæskilegum áhrifum núverandi stefnu án þess að henni sé kollvarpað í einu vetfangi. Eftirtaldar eru tillögur starfshópsins en nánari grein er gerð fyrir hverri þeirra í skýrslunni til Alþingis:

 1. afnám fangelsisrefsinga fyrir vörslu á neysluskömmtum,
 2. smávægileg fíkniefnabrot fari ekki á sakaskrá,
 3. einungis mæling á blóði verði látin gilda um vímuefnaakstur,
 4. fjölgun afeitrunarplássa fyrir fólk í vímuefnavanda og fjölbreyttari úrræði fyrir ólíka hópa,
 5. bætt aðgengi að hreinum sprautubúnaði og efld og gjaldfrjáls nálaskiptaþjónusta,
 6. lágmarkskröfur verði settar til að tryggja gæði meðferðar fólks í vímuefnavanda,
 7. einstaklingum í vímuefnavanda verði boðin skimun fyrir HIV og lifrarbólgu C þeim að kostnaðarlausu,
 8. rannsökuð verði þörf fyrir uppsetningu neyslurýma fyrir þá sem sprauta sig með vímuefnum,
 9. heilsugæsla verði gjaldfrjáls fyrir jaðarsetta hópa eins og heimilislausa og fólk sem neytir fíkniefna,
 10. stofnuð verði fastanefnd sem verði samráðsvettvangur vegna vímuefnamála og heilbrigðisráðherra til ráðgjafar um stefnumótun í vímuefnamálum,
 11. föngum í vímuefnaneyslu verði tryggð sömu réttindi til forvarna, meðferðar og skaðaminnkunar og öðrum,
 12. rannsókna- og forvarnastarf verði eflt til að draga úr og koma í veg fyrir vímuefnaneyslu.